هاشمی رفسنجانی: معلوم نیست بعضی با چه هدفی از لغو برجام میگویند

۹۴/۱۰/۰۹ شماره 2234 ۲۲۳۴
شماره 2234 ۲۲۳۴
کرمان امروز شماره ۲۲۳۴ ۹۴/۱۰/۰۹