هدایت های رهبری ظرفیت های کشور را به وجود آورده و بالنده کرده است

۹۵/۱۱/۲۷ شماره 80 ۸۰
شماره 80 ۸۰
عصر روابط عمومی شماره ۸۰ ۹۵/۱۱/۲۷