هر ساعت دو نفر در استان وارد زندان می شود

۹۶/۰۲/۲۰ شماره 2192 ۲۱۹۲
شماره 2192 ۲۱۹۲
ندای وحدت شماره ۲۱۹۲ ۹۶/۰۲/۲۰