هر 6 سال معادل شهدای جنگ تلفات جاده ای داریم

۹۵/۱۲/۰۴ شماره 2146 ۲۱۴۶
شماره 2146 ۲۱۴۶
ندای وحدت شماره ۲۱۴۶ ۹۵/۱۲/۰۴