هزار میلیارد تومان برای پروژه شفا

۹۴/۱۱/۰۸ شماره 553 ۵۵۳
شماره 553 ۵۵۳
پیام ما شماره ۵۵۳ ۹۴/۱۱/۰۸