هزینه 12 میلیارد تومانی برای تنظیف معابر شهر کرمان

۹۶/۰۳/۰۲ شماره 2202 ۲۲۰۲
شماره 2202 ۲۲۰۲
ندای وحدت شماره ۲۲۰۲ ۹۶/۰۳/۰۲