هزینه 80 هزار تومانی خدمات شهری برای هر شهروند کرمانی

۹۴/۱۲/۱۲ شماره 461 ۴۶۱

۴۶۱

۲۶
شماره 461 ۴۶۱
نذیر شماره ۴۶۱ ۹۴/۱۲/۱۲