هشتدار رئیس خانه معدن در ارتباط با پایین بودن ایمنی معادن زغالسنگ

۹۵/۰۳/۲۹ شماره 652 ۶۵۲
شماره 652 ۶۵۲
پیام ما شماره ۶۵۲ ۹۵/۰۳/۲۹