هشت ماه حقوق معوقه کارگران معادن اسفندقه کرمان پرداخت شد

۹۶/۰۶/۲۶ شماره 2282 ۲۲۸۲
شماره 2282 ۲۲۸۲
ندای وحدت شماره ۲۲۸۲ ۹۶/۰۶/۲۶