هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو کرمان گشایش می یابد

۹۵/۱۰/۰۷ شماره 52 ۵۲
شماره 52 ۵۲
فردای کرمان شماره ۵۲ ۹۵/۱۰/۰۷