هفته آینده تکلیف فرودگاه کرمان مشخص میشود

۹۵/۰۴/۲۹ شماره 675 ۶۷۵
شماره 675 ۶۷۵
پیام ما شماره ۶۷۵ ۹۵/۰۴/۲۹