همه مهمانان خارجی مراسم تحلیف تحت حفاظت کامل قرار دارند

۹۶/۰۵/۱۴ شماره 2254 ۲۲۵۴
شماره 2254 ۲۲۵۴
ندای وحدت شماره ۲۲۵۴ ۹۶/۰۵/۱۴