همکاران شورا متوجه شدند که بایستی هماهنگ تر باشند

۹۶/۰۸/۱۶ شماره 67 ۶۷
شماره 67 ۶۷
صعودکرمان شماره ۶۷ ۹۶/۰۸/۱۶