هم مترو هم تراموا، منع شورای نگهبان و ورییس جمهور از اعلام نظر، آب ناحیه صنعتی قلعه گنج تامین شد

۹۴/۰۸/۰۶ شماره479 ۴۷۹

۴۷۹

۱۱۶
شماره479 ۴۷۹
پیام ما شماره ۴۷۹ ۹۴/۰۸/۰۶