»هناز نجیب زاده :رسالت فنی و حرفه ای در سال اقتصاد مقاومتی

۹۶/۰۲/۲۳ ضمیمه 139 ۱۳۹٫۱
ضمیمه 139 ۱۳۹٫۱
زن و اجتماع شماره ۱۳۹٫۱ ۹۶/۰۲/۲۳