هنرمند واقعی کاری به ارباب حلقه ها ندارد

۹۴/۱۰/۱۵ شماره 533 ۵۳۳
شماره 533 ۵۳۳
پیام ما شماره ۵۳۳ ۹۴/۱۰/۱۵