هوای کرمان خنک تر می شود

۹۶/۰۵/۱۰ شماره 2251 ۲۲۵۱
شماره 2251 ۲۲۵۱
ندای وحدت شماره ۲۲۵۱ ۹۶/۰۵/۱۰