هیات مدیره نقشی در انتخاب سرمربی نداشت

۹۴/۰۷/۰۹ شماره 17 ۱۷
شماره 17 ۱۷
فردای کرمان شماره ۱۷ ۹۴/۰۷/۰۹