هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت ارز در کشور وجود ندارد

۹۶/۱۱/۲۸ شماره 211 ۲۱۱

۲۱۱

۱۵
شماره 211 ۲۱۱
هفتواد شماره ۲۱۱ ۹۶/۱۱/۲۸