هیچ گروه اشرار مسلحی در استان وجود ندارد

۹۶/۰۷/۰۵ شماره 187 ۱۸۷
شماره 187 ۱۸۷
دیارکریمان شماره ۱۸۷ ۹۶/۰۷/۰۵