واحدهای دانشگاه آزاد باید مدارک را با عنوان همان واحد صادر کنند

۹۵/۰۹/۰۲ شماره 2084 ۲۰۸۴
شماره 2084 ۲۰۸۴
ندای وحدت شماره ۲۰۸۴ ۹۵/۰۹/۰۲