واژگونی خودرو;شاخص ترین دلیل فوت در حوادث جاده ای

۹۴/۱۰/۱۴ شماره 2237 ۲۲۳۷
شماره 2237 ۲۲۳۷
کرمان امروز شماره ۲۲۳۷ ۹۴/۱۰/۱۴