واکنش استاندار به آغاز کار مجلس دهم: انتظار داریم نمایندگان تعامل خوبی با دولت داشته باشند

۹۵/۰۳/۱۰ شماره 637 ۶۳۷
شماره 637 ۶۳۷
پیام ما شماره ۶۳۷ ۹۵/۰۳/۱۰