واکنش دانشگاه به زلزله های کرمان

۹۶/۱۰/۰۲ شماره 601 ۶۰۱
شماره 601 ۶۰۱
استقامت شماره ۶۰۱ ۹۶/۱۰/۰۲