واکنش زاهدی به صحبت های پور ابراهیمی مبنی بر فشار یکی از نمایندگان برای تغییر فرماندار راور

۹۴/۰۷/۱۵ شماره 463 ۴۶۳

۴۶۳

۳۴
شماره 463 ۴۶۳
پیام ما شماره ۴۶۳ ۹۴/۰۷/۱۵