واکنش زاهدی به صحبت های پور ابراهیمی مبنی بر فشار یکی از نمایندگان برای تغییر فرماندار راور

۹۴/۰۷/۱۵ شماره 463 ۴۶۳

۴۶۳

۳۵
شماره 463 ۴۶۳
پیام ما شماره ۴۶۳ ۹۴/۰۷/۱۵