واکنش سیاسیون کرمان به نتیجه احراز صلاحیت ها

۹۴/۱۰/۲۹ شماره 545 ۵۴۵

۵۴۵

۵۳
شماره 545 ۵۴۵
پیام ما شماره ۵۴۵ ۹۴/۱۰/۲۹