واکنش معاون استاندار به فشار های غیر قانونی یک نماینده پیرامون تغییرات مدیریتی استان

۹۵/۰۵/۰۷ شماره 683 ۶۸۳
شماره 683 ۶۸۳
پیام ما شماره ۶۸۳ ۹۵/۰۵/۰۷