واکنش معاون وزیر کشور به عزل مدیر کل سیاسی استانداری کرمان

۹۴/۰۸/۰۶ شماره479 ۴۷۹

۴۷۹

۱۱۸
شماره479 ۴۷۹
پیام ما شماره ۴۷۹ ۹۴/۰۸/۰۶