واکنش ها به کناره گیری آیت الله جعفری به اوج رسید

۹۶/۰۴/۳۱ شماره 581 ۵۸۱
شماره 581 ۵۸۱
استقامت شماره ۵۸۱ ۹۶/۰۴/۳۱