واگذاری دوخت لباس پرسنل گل گهر به کمیته امداد

۹۶/۰۶/۲۵ شماره 112 ۱۱۲
شماره 112 ۱۱۲
نسیم امید شماره ۱۱۲ ۹۶/۰۶/۲۵