واگذاری طرح تفکیک زباله از مبدا به شرکت های مجری تنظیف

۹۶/۰۸/۱۴ شماره 2315 ۲۳۱۵
شماره 2315 ۲۳۱۵
ندای وحدت شماره ۲۳۱۵ ۹۶/۰۸/۱۴