واگذاری معادن غیر فعال منطقه هجدک به بخش خصوصی

۹۴/۰۸/۲۷ شماره 37 ۳۷
شماره 37 ۳۷
اقتصاد کرمان شماره ۳۷ ۹۴/۰۸/۲۷۱


۱۰۳

PDF