واگذاری کاروانسرای وکیل به بانک گردشری

۹۶/۰۴/۲۰ شماره 67 ۶۷
شماره 67 ۶۷
فردای کرمان شماره ۶۷ ۹۶/۰۴/۲۰