واگذری زمین در نجف شهر متوقف شده است

۹۵/۰۳/۲۳ شماره 7 ۷
شماره 7 ۷
نگین سیرجان شماره ۷ ۹۵/۰۳/۲۳