وجود ۱۹ میلیون نفر بدمسکن در کشور، کاهش ۲۲هزارو۵۰۰نفری بیکاران استان در دولت یازدهم،

۹۶/۰۶/۰۹ شماره 2272 ۲۲۷۲
شماره 2272 ۲۲۷۲
ندای وحدت شماره ۲۲۷۲ ۹۶/۰۶/۰۹