وجود 100 مورد ظرفیت سرمایه گذاری در شرق کرمان

۹۶/۰۴/۲۸ شماره 165 ۱۶۵

۱۶۵

۲۳
شماره 165 ۱۶۵
طلوع بم شماره ۱۶۵ ۹۶/۰۴/۲۸