وجود 14هزار کارفرما بدهکار در استان کرمان

۹۶/۰۲/۱۲ شماره 2185 ۲۱۸۵
شماره 2185 ۲۱۸۵
ندای وحدت شماره ۲۱۸۵ ۹۶/۰۲/۱۲