وجود 711 روستای فاقد آب در استان کرمان

۹۵/۰۳/۱۱ شماره 638 ۶۳۸
شماره 638 ۶۳۸
پیام ما شماره ۶۳۸ ۹۵/۰۳/۱۱