وجود 9 هزار حلقه چاه در منطقه رودبار فاجعه است

۹۵/۰۹/۳۰ شماره 645 ۶۴۵
شماره 645 ۶۴۵
امیدکرمان شماره ۶۴۵ ۹۵/۰۹/۳۰