ورود سالانه 36 هزار نفر از یسکاران استان کرمان به بازار کار

۹۶/۰۹/۲۹ شماره 2343 ۲۳۴۳
شماره 2343 ۲۳۴۳
ندای وحدت شماره ۲۳۴۳ ۹۶/۰۹/۲۹