ورود90 هزار گردشگر داخلی و خارجی به کرمان طی سه سال گذشته

شماره 70 ۷۰
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۰ ۹۶/۰۳/۰۹