وزیر ارتباطات از مردم کرمان عذرخواهی کرد

۹۶/۱۰/۰۲ شماره 601 ۶۰۱
شماره 601 ۶۰۱
استقامت شماره ۶۰۱ ۹۶/۱۰/۰۲