وزیر اقتصاد در کرمان؛ برای رفع مشکلات اقتصادی به کرمان آمدم

۹۵/۰۱/۲۸ شماره 602 ۶۰۲
شماره 602 ۶۰۲
پیام ما شماره ۶۰۲ ۹۵/۰۱/۲۸