وزیر بهداشت وضعیت را سفید اعلام کرد

۹۴/۰۹/۲۲ شماره 514 ۵۱۴

۵۱۴

۱۳۷
شماره 514 ۵۱۴
پیام ما شماره ۵۱۴ ۹۴/۰۹/۲۲