وزیر کشور : انشالله هیچ سخنرانی روز16 آذر لغو نخواهد شد

۹۵/۰۹/۱۵ شماره 9 ۹
شماره 9 ۹
روشنفکری شماره ۹ ۹۵/۰۹/۱۵