وزیر کشور تشکیل استان جدید در دستور کار دولت نیست

۹۶/۰۷/۲۲ شماره 194 ۱۹۴

۱۹۴

۱۶
شماره 194 ۱۹۴
هفتواد شماره ۱۹۴ ۹۶/۰۷/۲۲