وضعیت امروز تالاب جازموریان ؛ تاوان بی خردی دیروز

۹۴/۱۲/۲۵ شماره 620 ۶۲۰
شماره 620 ۶۲۰
امیدکرمان شماره ۶۲۰ ۹۴/۱۲/۲۵