وضعیت بودجه شهرداری کرمان تشریح شد

۹۶/۰۷/۱۹ شماره 2298 ۲۲۹۸
شماره 2298 ۲۲۹۸
ندای وحدت شماره ۲۲۹۸ ۹۶/۰۷/۱۹