وضعیت جاده سیرجان_بندر عباس 70درصر پیشرفت داشته است

۹۴/۰۹/۲۹ شماره 671 ۶۷۱
شماره 671 ۶۷۱
نگین سیرجان شماره ۶۷۱ ۹۴/۰۹/۲۹