وضعیت دروازبانی مس رضایت بخش است

۹۶/۰۶/۰۵ شماره 381 ۳۸۱
شماره 381 ۳۸۱
کرمان ورزشی شماره ۳۸۱ ۹۶/۰۶/۰۵